รายชื่อคณะกรรมการ​​​

(Thai Digital Technology Association)​

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

บริษัท เอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เนต เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
นายกอาวุโสตลอดชีพ

นายอภินัทธ์ จันทร์เจนจบ

บริษัท ไฮเปอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
นายกสมาคม

ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์

บริษัท วิสดอมเซ็นทริค จำกัด
อุปนายก

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

บริษัท โมเมนตั้ม กรุ๊ป จำกัด
กรรมการและเลขาธิการ

นายณัฏฐ์พัชร์ ทีปวริทธิ์

บริษัท อินชัวร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด
เหรัญญิก

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส

บริษัท เอไอ มีเดีย จำกัด
นายทะเบียน

นายอนุวัฒน์ ศรีอ่อน

บริษัท ไฮเปอร์ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประชาสัมพันธ์