เกี่ยวกับสมาคม

(Thai Digital Technology Association)​

ประวัติความเป็นมา

สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัลไทย
(Thai Digital Technology Association)

จดทะเบียนเป็นสมาคมตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543 โดย ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น“บิดาอินเทอร์เน็ตไทย” โดยสมาคมฯมีวัตถุประสงค์หลัก  “เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต” ซึ่งสมาคมฯได้จัด และส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เรื่อยมา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติเอกฉันท์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ ทดแทนกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดเดิมซึ่งหมดวาระลง โดยมีมติให้ นายอภินัทธ์ จันทร์เจนจบ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม และ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ดำรงตำแหน่ง นายกอาวุโสตลอดชีพ

      ต่อมากรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มีการพิจารณาขยายกรอบวัตถุประสงค์ เป็น “เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต” โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมธุรกิจ และกิจการของสมาชิกได้มากยิ่งขึ้น จนปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิก กว่า 20 บริษัท 

วัตถุประสงค์หลักของสมาคม (Core Purpose)

 เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ  เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

คุณค่าแห่งความดีงามที่เรายึดมั่น (Core Value)

 ความร่วมมือและความเป็นมิตรระหว่างกันของสมาชิกจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ สามารถพัฒนาไปได้อย่างมีคุณภาพ

ความตั้งใจระยะยาวของสมาคม (Envision Future)

 ธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ มีการพัฒนา เจริญรุ่งเรือง จนสามารถสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคม และประเทศชาติ